Skocz do zawartości

Zdjęcie

WPŁYW WYSIŁKU FIZYCZNEGO NA MIĘŚNIE SZKIELETOWE

- - - - - wplyw wysilku fizycznego miesnie szkieletowe

 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

#1
naja

naja

  NAJA KFD

 • Aktywny user KFD
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5212 postów
 • Wiek: 38
  • Płeć:Mężczyzna
  WPŁYW WYSIŁKU FIZYCZNEGO NA MIĘŚNIE SZKIELETOWE
  Łucja Pilaczyńska-Szczęśniak, Jan Celichowski
  Zmienność składu mięśni jako uwarunkowanieaktywności ruchowej.


  Skład włókien mięśniowych (jednostek ruchowych) znajdujących się w mięśniu
  wiąże się z typem jego aktywności, np. udział w ruchach tonicznych lub
  fazowych. Skład mięśni jest przyczyną nie tylko znacznych różnic międzygatunkowych,
  ale także ich zróżnicowania w obrębie tego samego gatunku. Ponadto
  obserwuje się w tym zakresie zróżnicowanie osobnicze.
  Ciekawym przykładem różnic międzygatunkowych są spokrewnione zwierzęta,
  zając i królik. Mięśnie zajęcy zawierają więcej włókien mięśniowych wolno
  kurczących się (czerwonych), gdyż dla tych zwierząt trwająca długo, wytrwała
  ucieczka przed drapieżnikami jest warunkiem przeżycia. Natomiast w mięśniach
  królika przeważają włókna szybko kurczące się (białe). Króliki mają nory i z tego
  powodu największą szansę uniknięcia drapieżnika stwarza bardzo szybka, ale
  krótka ucieczka. Wytrzymałość w tym przypadku ma mniejsze znaczenie. Inny
  przykład dotyczy zwierząt drapieżnych. Koty są drapieżnikami spędzającymi
  nawet około 20 godzin na dobę śpiąc lub leżąc (w ich mięśniach znajduje się wiele
  jednostek typu FF), natomiast wilki polując, wędrują dziennie przez wiele godzin
  (ich mięśnie mają przewagę jednostek ruchowych odpornych na zmęczenie).
  Przystosowanie do zróżnicowanego trybu życia dotyczy oczywiście nie tylko
  układu ruchu (w tym mięśni), ale również innych układów, w tym układu
  krążenia i oddechowego.
  Człowiek jako gatunek powstał przed dziesiątkami tysięcy lat i przez wieki
  zaspokojenie różnych potrzeb życiowych wymagało od niego niewątpliwie
  znacznej aktywności ruchowej. Dopiero w ostatnich dziesiątkach lat rozwój
  techniczny spowodował znaczne ograniczenie aktywności ruchowej. Zatem jako
  gatunek pozostajemy w naturalny sposób przystosowani do ruchliwego trybu
  życia. Wydaje się, że może mieć to związek z występowaniem w mięśniach
  człowieka stosunkowo niewielkiej liczby włókien mięśniowych typu IIX.
  Oprócz zmienności gatunkowej skład mięśni wykazuje także pewną zmienność
  osobniczą i wiadomo, że jest to cecha dziedziczna. Są zatem osoby, które
  mają w swoich mięśniach znaczną liczbę włókien wolno kurczących się, ale są też
  takie, których mięśnie cechuje wyjątkowo wysoki udział włókien szybko
  kurczących się. Oczywiście tacy osobnicy znacznie różnią się możliwościami
  w zakresie osiągania sukcesów sportowych w dyscyplinach wymagających
  zarówno wytrzymałości, jak i dużej siły. Ponadto wyniki treningu u osób
  różniących się składem mięśni są również zróżnicowane. Zróżnicowany skład
  mięśni przynajmniej w części pozwala wyjaśnić osobnicze możliwości osiągnięcia
  sukcesu w różnych dyscyplinach sportowych.
  Fizjologiczne podstawy Adaptacja tkanki mięśniowej do obciążenia
  wysiłkiem fizycznym

  Cechą tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej jest znaczna plastyczność,
  przejawiająca się zdolnością dostosowania się do różnego stopnia obciążenia
  wysiłkiem fizycznym (adaptacją). Dlatego w procesie treningu dochodzi zarówno
  do zmian cech skurczu, jak i cech biochemicznych tkanki mięśniowej w takim
  kierunku, by aktualnie wykonywana przez mięśnie praca realizowana była
  w sposób optymalny. Na przykład, trening wytrzymałości wprowadza takie
  zmiany w czynności tkanki mięśniowej, które umożliwiają jej optymalną pracę
  w dłuższym czasie, ale taka adaptacja jednocześnie negatywnie wpływa na
  zdolność do wykonywania wysiłku o wysokiej intensywności. Z tego powodu
  lekkoatleta uprawiający biegi długodystansowe nie osiąga dobrych rezultatów
  na krótkich dystansach. Adaptacyjne zmiany dotyczą nie tylko rezultatu
  stosowanego treningu, ale także przejawiają się w wyniku zaniechania ćwiczeń
  lub w przypadku bezruchu. Trening jest procesem dającym efekty, które są
  zależne od stanu wyjściowego organizmu osoby trenującej (czyli zdolności
  wysiłkowej, sprawności układu krążeniowo-oddechowego, trybu życia). Najlepsze
  efekty daje trening osób o dotychczas niewielkiej wydolności fizycznej (np.
  prowadzących siedzący tryb życia). Ponadto skuteczność treningu początkowo
  jest wysoka, a w miarę poprawy wydolności fizycznej maleje, zbliżając się do
  granicy indywidualnych możliwości stanu wytrenowania. Trening jest procesem
  długotrwałym, dlatego osiągnięcie maksymalnej wydolności fizycznej może
  wymagać nawet kilku lat (choć już kilka miesięcy treningu w znaczącym stopniu
  doprowadza do zmiany cech tkanki mięśniowej). Oczywiście intensywność
  treningu (stosowane obciążenia, czas trwania, liczba powtórzeń itd.) musi być
  stopniowana. Powinna się rozpoczynać od niewielkiej intensywności i wzrastać
  w miarę uzyskiwania postępu, czyli narastającej adaptacji do zwiększającej się
  aktywności. Niewątpliwym skutkiem treningu jest ekonomizacja wydatku energetycznego
  podczas wysiłku poprzez eliminowanie skurczów dodatkowych grup
  mięśniowych. Systematycznie wykonywane ćwiczenia ruchowe prowadzą do
  wykształcenia nawyków ruchowych. Sprawia to, że specyfika ruchu ulega
  udoskonaleniu. Ruch staje się bardziej precyzyjny i harmonijny. Konsekwencją
  tych zmian jest mniejszy koszt energetyczny wysiłku.
  Czynniki wpływające na efektywność treningu
  Trening prowadzony może być w bardzo zróżnicowanej formie. Z punktu
  widzenia fizjologii mięśni najistotniejsze jest określenie takich jego parametrów,
  jak poziom siły rozwijanych skurczów, czas trwania wysiłku, jego częstotliwość,
  rodzaje skurczów (izometryczne lub izotoniczne, ekscentryczne lub koncentryczne).
  Poziom siły skurczów odnosić należy do rekrutacji jednostek ruchowych.
  W słabych skurczach biorą udział głównie jednostki typu S, w miarę wzrostu siły
  skurczu dołączają się początkowo jednostki typu FR, a w bardzo silnych
  skurczach także FF. Dlatego trening prowadzony na niskim poziomie siły
  skurczu indukuje zmiany adaptacyjne tylko we włóknach mięśniowych jednostek
  ruchowych S i FR (typu I i IIA). Dopiero w skurczach o bardzo wysokiej sile
  trening oddziałuje na włókna mięśniowe jednostek FF (IIX). Bardzo istotnym
  parametrem jest także czas trwania wykonywanych podczas treningu skurczów.
  We wspomnianych już doświadczeniach, wykonywanych na zwierzętach, obserwowano
  bardzo duże różnice czasu wykorzystywania jednostek ruchowych
  różnych typów przez swobodnie poruszające się zwierzęta. Jednostki FF były
  czynne łącznie najwyżej kilka minut (lub w ramach normalnych czynności wcale
  nie były wykorzystywane przez organizm), jednostki FR przez około pół do
  półtorej godziny, a jednostki S - 5 do 8 godzin. Niska odporność jednostek FF
  jest w pewnym stopniu przejawem ich przystosowania do bardzo krótko
  trwającej aktywności. Można przypuszczać, że niska odporność na zmęczenie
  w ramach adaptacji do zwiększonego przez trening wysiłku zanika, gdy czas
  aktywności jednostek wzrasta w wyniku prowadzonego treningu ze wspomnianych
  pojedynczych minut przynajmniej do kilkunastu lub kilkudziesięciu
  minut.
  Metaboliczny obrót białek
  Białka mięśniowe (zarówno kurczliwe, jak i cytoplazmatyczne) podlegają
  obrotowi metabolicznemu. Szacuje się, że tempo obrotu białek mięśniowych jest
  dość wysokie i wynosi około 50 g na dobę. Wiele badań wskazuje, że tempo to
  wzrasta pod wpływem treningu siłowego. Jednocześnie obserwuje się wzrost
  aktywności enzymów proteolitycznych, choć wzrost ten jest zróżnicowany
  w różnych włóknach. We włóknach szybko kurczących się jest on mniejszy niż we
  włóknach wolno kurczących się. Tłumaczy to mniejszą skłonność do wzrostu
  przekroju poprzecznego włókien wolno kurczących się. Chociaż nie w pełni
  wyjaśniony jest mechanizm hipertrofii mięśniowej, to dużą rolę przypisuje się
  w tym względzie działaniu troficznemu unerwienia ruchowego, wzrostowi
  napięcia skurczowego i rozciąganiu włókien mięśniowych. Pewne znaczenie
  mają także niektóre hormony indukujące syntezę białka, np. hormon wzrostu,
  insulina, androgeny czy hormony tarczycy.
  Synteza nowych białek jest jednym z elementów adaptacji, gdyż w trenowanych
  włóknach mięśniowych pojawiają się miozyny charakterystyczne dla
  włókien mięśniowych innego typu. Jest to możliwe, gdyż w jądrach komórkowych
  każdej komórki mięśniowej znajduje się materiał genetyczny umożliwiający
  wytworzenie każdego rodzaju miozyny (określa się, że dochodzi do
  ekspresji genu tej miozyny). Możliwa jest sytuacja, że w jednym włóknie
  mięśniowym występują jednocześnie dwa rodzaje miozyny (włókno hybrydowe).
  Obecnie znane są trzy podstawowe rodzaje łańcuchów miozynowych: I, IIA,
  IIX, występujące w mięśniach człowieka we włóknach mięśniowych jednostek
  typu S, FR i FF. Istotną cechą różnicującą włókna mięśniowe zawierające
  wymienione wyżej rodzaje miozyny jest różna prędkość skracania podczas
  skurczów izotonicznych, która układa się według porządku: IIX>IIA>I.

  Transformacja włókien mięśniowych
  Bardzo dyskusyjny i interesujący jest problem, czy w wyniku treningu możliwa
  jest transformacja włókien jednego typu we włókna innego typu. Z powyższego
  wynika, że możliwa jest ekspresja genu miozyny nowego typu, możliwa jest także
  zmiana poziomu aktywności enzymów decydujących o metabolizmie komórki
  mięśniowej i możliwa jest rozbudowa sieci naczyń kapilarnych w mięśniu.
  W wyniku tego jednostki ruchowe trenującej osoby zmieniają cechy swojego
  skurczu, ale zazwyczaj uznaje się, że zmiany te nie są wystarczająco głębokie
  i transformacja włókien mięśniowych szybkich do wolnych (i odwrotnie) nie
  następuje. Po zaniechaniu treningu wytrzymałościowego wspomniane zmiany
  adaptacyjne cofają się, ale w kilka tygodni po zakończeniu treningu przejściowo
  pojawia się w mięśniu bardzo znaczna liczba włókien typu IIX, co stwarza
  warunki do wyczynu o charakterze siłowym. W wyniku regularnych ćwiczeń
  (treningu) nie zmienia się również procentowy udział włókien wolno kurczących
  się w mięśniu. Natomiast wielu autorów uznaje, że głębokie zmiany cech włókien
  szybko kurczących się, wraz ze znaczną zmianą typu występującej w nich
  miozyny, pozwalają na określenie tych zmian jako transformacji włókien
  mięśniowych szybkich. Transformacja ta przebiega przede wszystkim w kierunku
  zmiany włókna IIX do IIA i odwrotnie. Trening wytrzymałościowy (patrz
  poniżej) powoduje wzrost liczby włókien mięśniowych typu IIA kosztem
  zmniejszenia liczby włókien typu IIX.
  Rodzaje treningu
  Ze względu na cel prowadzonego treningu, w ogólnym podziale, wyróżnia się
  zwykle trening wytrzymałości i trening siły mięśniowej, a także trening szybkości.
  Trening takich cech, jak szybkość, precyzja i zręczność, w dużym stopniu polega
  na usprawnianiu czynności układu nerwowego. W dalszej części rozdziału
  omówione zostaną zmiany, jakie wywołują w mięśniach szkieletowych dwa
  rodzaje treningu: wytrzymałościowy i siły mięśniowej, które łączą się z wyraźnym
  kierunkiem zmian cech skurczu tkanki mięśniowej. Zmiany występujące w mięśniach
  pod wpływem treningu szybkości mają podobny charakter do zmian
  wywołanych treningiem siłowym.
  Trening wytrzymałości
  Trening wytrzymałości realizowany jest na relatywnie niższych poziomach siły
  skurczu i dlatego najsilniejsze zmiany wynikające z tego rodzaju treningu
  pojawiają się we włóknach typu I i IIA. Trening ten zwiększa odporność osoby
  trenowanej na zmęczenie. W odniesieniu do tkanki mięśniowej oznacza to przede
  wszystkim wzrost potencjału tlenowego.

  Wzrost potencjału tlenowego jako uwarunkowanie
  wytrzymałości

  Trening wytrzymałości prowadzi do podniesienia progu przemian anaerobowych,
  odsetka wielkości maksymalnego pochłaniania tlenu (VO2 max.) i wzrostu
  progu wentylacyjnego (patrz rozdział 13).
  W kształtowaniu wytrzymałości, obok czasu trwania treningu, ważnym
  czynnikiem jest jego charakter. Trening interwałowy (sesje wysiłkowe przerywane
  krótkimi przerwami wypoczynkowymi) jest bardziej skuteczny niż ciągły
  (bez przerw wypoczynkowych), jeśli chodzi o wzrost progu wentylacyjnego.
  Natomiast obydwa rodzaje treningów, ciągły i interwałowy, dają zbliżone
  zmiany w odniesieniu do progu przemian anaerobowych. Najlepsze efekty
  wzrostu wytrzymałości osiąga się stosując trening o intensywności indywidualnego
  progu anaerobowego, definiowanego jako wielkość obciążenia, przy
  którym występuje stan równowagi między dyfuzją mleczanu do krwi a jego
  maksymalną eliminacją z mięśni i krwi. Wzrost progu anaerobowego oznacza, że
  wielkość pracy, jaką badany może wykonać bez akumulacji mleczanu, jest po
  treningu wyższa. Istotne znaczenie ma fakt, czy osoby podejmujące trening wcześniej nie
  trenowały, czy też są to sportowcy. U osób nietrenujących już w pierwszym
  okresie treningu obserwuje się wyraźne zmiany adaptacyjne. Na przykład u osób
  nietrenujących przesunięcie progu wentylacyjnego o 27% obserwowano już po
  36 tygodniach, a u sportowców po 9-miesięcznym treningu zaledwie o 6%.
  Przesunięcie progu przemian anaerobowych w kierunku wielkości maksymalnego
  pochłaniania tlenu oznacza odsunięcie w czasie początku akumulacji
  mleczanu podczas wysiłku fizycznego i wiąże się ze wzrostem aktywacji włókien
  o metabolizmie tlenowym. Zapobiega to rozwojowi kwasicy metabolicznej
  i zaburzeniom w równowadze kwasowo-zasadowej, a więc czynnikom limitującym
  zdolność do wykonania pracy (zmęczeniu).
  Próg przemian anaerobowych u osób poddanych treningowi wytrzymałości
  przyrasta szybciej aniżeli maksymalne pochłanianie tlenu, które jest cechą
  poddającą się w niewielkim stopniu wytrenowaniu (15-25% wartości początkowej).
  Dodać należy, że zmiany progu anaerobowego są bezpośrednio zależne
  od stosowanych obciążeń w danym okresie treningowym. Najwyższe wartości
  progu beztlenowego osiągają sportowcy w okresie startowym, a najniższe
  w okresie przejściowym. Ponadto trening wytrzymałości przyczynia się do
  obniżenia stężenia mleczanu po obciążeniu submaksymalnym. Niższe stężenie
  mleczanu może być wyjaśnione mniejszym długiem tlenowym zaciąganym na
  początku obciążenia wysiłkowego, lub też tym, że trening fizyczny pobudza
  szybszy metabolizm (utylizację) powstałego mleczanu. U osób wytrenowanych
  występuje niższe stężenie mleczanu przy tym samym obciążeniu względnym
  w porównaniu z osobami prowadzącymi siedzący tryb życia. Mleczan produkowany
  jest w głównej mierze przez włókna szybko kurczące się glikolityczne,
  a wraz ze stopniem wytrenowania włókna te zwiększają swój potencjał
  w kierunku oksydacyjnego.
  Ponadto trening wytrzymałości zwiększa gęstość kapilar w mięśniach, co
  umożliwia lepsze ich ukrwienie i w rezultacie sprawniejsze dostarczanie tlenu.
  Wzrost kapilaryzacji włókien mięśniowych jest jednym z czynników ułatwiających
  wychwytywanie tlenu z przepływającej krwi.
  Ważną zmianą wywoływaną przez trening wytrzymałościowy jest wzrost
  zawartości mioglobiny we włóknach wolno kurczących się (1 mol mioglobiny
  wiąże 1 mol tlenu, podczas gdy 1 mol hemoglobiny 4 mole tlenu). Zwiększenie
  zasobu mioglobiny wiąże się ze wzrostem addycyjnego (nietrwałego) wiązania
  tlenu, który może być natychmiast wykorzystany w sytuacji nagłego wzrostu
  jego zużycia. Ponadto mioglobina odgrywa ważną rolę w wewnątrzkomórkowym
  transporcie tlenu od powierzchni komórki do mitochondriów.
  Zmiany aktywności enzymów i liczby mitochondriów
  Trening wytrzymałości prowadzi do zwiększenia się w mięśniach procentowego
  udziału włókien typu IIA i zmniejszenia włókien typu IIX. Wzrost potencjału
  tlenowego mięśni jest wynikiem wzrostu liczby i rozmiarów mitochondriów oraz
  liczby grzebieni, na których zachodzą procesy utlenienia. Wiąże się to ze
  wzrostem aktywności niektórych enzymów (patrz rozdział dotyczący metabolizmu
  substratów energetycznych). Mitochondrialne procesy adaptacyjne wywoływane
  treningiem fizycznym nie przebiegają w stałym tempie: w początkowych
  etapach treningu aktywność enzymów mitochondrialnych rośnie szybciej niż
  zawartość cytochromu lub białek. Ponadto zawartość białek rośnie w większym
  stopniu (o około 50% wartości wyjściowej) po treningu o wzrastającym
  obciążeniu niż po treningu o wzrastającej intensywności (o około 27%).
  Podczas bardzo dużych obciążeń trening prowadzi do uszkodzeń mitochondriów.
  Uznaje się, że uszkodzenia te są w pewnym stopniu korzystne, ponieważ
  w okresie odnowy prowadzą do superkompensacji, tzn. do zwiększenia fosforylacji
  oksydatywnej ponad wartości wyjściowe.
  W treningu wytrzymałościowym obserwuje się także wzrost aktywności
  enzymów, które współdziałają w systemie transportu wolnych kwasów tłuszczowych
  do mitochondriów i ich oksydacji. Zwiększenie aktywności tych
  enzymów umożliwia wytwarzanie większej ilości podstawowego dla wszystkich
  procesów komórkowych nośnika energii (ATP). Niektórzy badacze obserwowali
  potreningowy wzrost stężenia ATP i fosfokreatyny. Wzrost zasobów ATP należy
  przypisać większej liczbie mitochondriów, które są głównym miejscem syntezy
  tego podstawowego nośnika energii. Wzrost stężenia fosfokreatyny może
  zwiększać tempo przepływu energii w komórkach nawet wtedy, kiedy fosfokreatyna
  nie jest bezpośrednim jego źródłem.
  Masa mięśniowa i siła skurczu
  Trening wytrzymałości może powodować niewielki wzrost masy mięśniowej.
  Należy tu jednak podać, że u wybitnych biegaczy długodystansowych obserwowano
  nawet zmniejszenie masy mięśniowej, związane ze zmniejszeniem
  średnicy włókien mięśniowych typu I i IIA. Trudno jest wyjaśnić znaczenie
  zmiany średnicy włókien mięśniowych, ale możliwym wyjaśnieniem jest łatwiejsza
  dyfuzja tlenu z kapilar do mitochondriów w cieńszych włóknach mięśniowych.
  Wydaje się, że zmniejszenie średnicy włókien mięśniowych w sposób
  charakterystyczny towarzyszy długotrwałej aktywności mięśni, gdyż wywoływane
  było także w mięśniach poddanych długotrwałej, elektrycznej stymulacji,
  która w znacznym stopniu podnosi odporność mięśni na zmęczenie. Sądzi się, że
  bardzo intensywny trening wytrzymałości po długim czasie może prowadzić
  nawet do atrofii części włókien mięśniowych.
  Zmniejszenie średnicy włókien mięśniowych jest także jedną z przyczyn
  obserwowanego w wyniku treningu wytrzymałości obniżenia siły skurczu
  tężcowego mięśni, które nie jest duże. Dodatkowo wynika ono prawdopodobnie
  z redukcji ilości białek kurczliwych przypadających na pole przekroju poprzecznego.
  Wiąże się z tym zmniejszenie liczby mostków aktynowo-miozynowych,
  przypadających na jednostkę pola przekroju poprzecznego włókna mięśniowego.
  Zmniejszenie siły skurczu dotyczy przede wszystkim włókien mięśniowych
  typu I i IIA.
  Szybkość skurczu
  Trening wytrzymałości ma także wpływ na szybkość skurczu. Jednak efekty
  osiągane we włóknach wolno kurczących się i szybko kurczących się są różne.
  Obserwuje się wzrost szybkości skurczu włókien wolno kurczących się (skrócenie
  czasu skurczu i czasu połowicznej relaksacji w skurczu izometrycznym oraz
  wzrost prędkości skracania włókien mięśniowych w skurczu izotonicznym),
  a w przypadku włókien szybko kurczących się - obniżenie tej szybkości.
  Przyczynami takich zmian we włóknach wolno kurczących się są wzrost
  aktywności ATP-azy, odpowiadającej za szybkość skurczu, a w szybko kurczących
  się - zmniejszenie tej aktywności. Na skrócenie czasu skurczu włókien
  mięśniowych wolno kurczących się może także mieć wpływ skrócony czas,
  w jakim oddziałują jony wapnia uwalniane z siateczki sarkoplazmatycznej po
  pobudzeniu błony włókna mięśniowego. Przyczynami skrócenia czasu skurczu
  włókien wolno kurczących się może również być pojawienie się w tych włóknach
  lekkich łańcuchów miozynowych, charakterystycznych dla szybkich włókien
  (pojawiają się hybrydowe włókna zawierające miozyny typu I i IIA oraz I i IIX).
  Wydaje się, że zmiany wywołane treningiem wytrzymałości jeszcze nie do końca
  są poznane.
  Uszkodzenia włókien mięśniowych
  Należy pamiętać, że trening fizyczny o znacznej intensywności może przyczyniać
  się do uszkodzeń włókien mięśniowych. Stopień uszkodzenia włókien,
  aczkolwiek zmniejszający się wraz z procesem adaptacji mięśni do wysiłku,
  zależy od rodzaju wykonywanych skurczów mięśniowych. Okazuje się, że
  skurcze izometryczne (w których nie dochodzi do skracania mięśnia mimo
  wzrostu napięcia) i ekscentryczne (w których kurczący się mięsień jest rozciągany
  z siłą większą od tej, jaką generuje) bardziej indukują uszkodzenia mięśni
  niż skurcze koncentryczne. Zjawisko to powodowane jest głównie poprzez
  wywoływaną wysiłkiem hipoksję (niedotlenienie) i następującą po niej reperfuzję
  (przekrwienie). W warunkach zarówno niedotlenienia, jak i reperfuzji
  dochodzi do generacji reaktywnych form tlenu, głównie nadtlenku wodoru
  i rodnika hydroksylowego, które powodują peroksydację lipidów błonowych, co
  prowadzi do zmiany przepuszczalności błony komórkowej. Skutkiem tych
  uszkodzeń jest pojawienie się zwiększonej aktywności enzymów wewnątrzkomórkowych
  w osoczu krwi (np. wzrost aktywności kinazy kreatynowej
  i izoenzymu mięśniowego dehydrogenazy mleczanowej (LDH-4)). Zarówno
  podczas jednorazowego wysiłku fizycznego z przewagą skurczów ekscentrycznych
  lub izometrycznych, jak i podczas treningu obejmującego wymienione
  wyżej skurcze obserwuje się znacznie wyższe aktywności enzymów śródkomórkowych
  w osoczu krwi aniżeli podczas pracy z przewagą skurczów koncentrycznych:
  dlatego też wzrost aktywności, np. kinazy kreatynowej i izoenzymu
  dehydrogenazy mleczanowej w osoczu krwi, należy uznać za wskaźnik uszkodzenia
  mięśnia.
  Trening siły mięśniowej
  Siła mięśniowa jest ważnym elementem decydującym o możliwościach motorycznych
  człowieka. Zależy ona głównie od przekroju poprzecznego mięśnia. Rozwija
  się i kształtuje w okresie progresywnego rozwoju człowieka i mniej więcej do
  okresu dojrzewania rozwój jej jest porównywalny u dziewcząt i chłopców.
  W wieku 13-14 lat u chłopców następuje bardzo dynamiczny rozwój siły
  mięśniowej, który trwa do 19-20 roku życia, nawet jeśli nie jest indukowany
  uprawianiem sportu. W latach późniejszych (od 30 roku życia) następuje
  stabilizacja siły mięśniowej, a po tym okresie powolne jej zmniejszanie.
  Natomiast u dziewcząt fizjologiczna stabilizacja siły mięśniowej obserwowana
  jest po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Kształtowanie siły mięśniowej poprzez
  wysiłki fizyczne, z przewagą skurczów izometrycznych, powinno rozpoczynać się
  dopiero po okresie pełnego ukształtowania kośćca, tzn. w wieku 20-30 lat. Są
  jednak i takie opinie, które dopuszczają trening siłowy o umiarkowanej
  intensywności wcześniej, tzn. około 16-18 roku życia. Po 30 roku życia i wraz
  z upływem lat zmniejsza się możliwość trenowania siły.
  Ćwiczenia siłowe mogą mieć charakter wysiłku lokalnego (obejmującego
  mniej niż 33% masy mięśniowej), regionalnego (w którym bierze udział od 33 do
  66% masy mięśniowej) i ogólnego, z udziałem powyżej 66% masy mięśniowej.
  W każdym przypadku trening siły mięśniowej umożliwia jej wzrost.

  Hipertrofia mięśni i wzrost siły skurczu mięśniowego
  Wzrost siły skurczu mięśni osiągany jest w początkowym okresie treningu dzięki
  poprawieniu sprawności działania układu nerwowego, a następnie dzięki
  zmianom zachodzącym w mięśniach, w tym przede wszystkim wiążących się z ich
  przerostem (hipertrofią). Wzrost masy mięśniowej wynika przede wszystkim ze
  wzrostu średnicy włókien mięśniowych (hipertrofia włókien mięśniowych), ale
  istnieje też hipoteza (choć dotychczas nie udowodniona) sugerująca także
  możliwość zwiększania się liczby włókien mięśniowych w trenowanych mięśniach
  (hiperplazja włókien mięśniowych). Hipertrofia włókien mięśniowych
  wiąże się ze zwiększaniem się zawartości białek kurczliwych i białek cytoplazmatycznych
  w trenowanych włóknach. Wzrost średnicy włókien mięśniowych
  dotyczy w większym stopniu włókien szybko kurczących się, choć może także
  występować we włóknach wolno kurczących się. Jednocześnie obserwuje się
  wzrost aktywności enzymów proteolitycznych, takich jak: beta-glukuronidaza,
  fosfataza kwaśna, katepsyna B. Wzrost aktywności wymienionych enzymów
  jest niniejszy we włóknach szybko kurczących się w porównaniu z wolnymi.
  Tłumaczy to mniejszą zdolność włókien wolnych do powiększania ich
  przekroju poprzecznego. Pomimo że nie wszystko wiadomo na temat mechanizmu
  hipertrofii mięśnia, to pewne znaczenie mają niektóre hormony
  indukujące syntezę białka, jak np. hormon wzrostu, insulina, androgeny
  czy hormony tarczycy, obok troficznego działania unerwienia mięśniowego.
  Podkreślić należy, że trening siły sam w sobie przyczynia się do wzrostu siły
  mięśniowej nawet przy niedoborze białek. W hipertrofii mięśnia być może
  pojawia się także zwiększenie liczby włókien mięśniowych. Zakłada się, że może
  ono wynikać z procesu rozszczepiania i dzielenia się włókien mięśniowych. Sądzi
  się, że w zwiększeniu liczby włókien mięśniowych mogą brać udział komórki
  satelitarne, o których wiadomo, że są czynne w regeneracji uszkodzonej tkanki
  mięśniowej. Wskazuje na to występowanie uszkodzeń włókien mięśniowych
  w intensywnym treningu.
  Wzrost siły skurczu, związany ze wzrostem masy mięśni, można zaobserwować
  jako wzrost siły maksymalnego dowolnego skurczu oraz jako wzrost siły
  skurczu wywołanego stymulacją elektryczną.
  Zwiększenie średnicy włókien mięśniowych wiąże się ze wzrostem liczby oraz
  średnicy miofibryli w tych włóknach. Wzrasta także gęstość tych miofibryli, co
  wiąże się z proporcjonalnym zmniejszeniem się ogólnej ilości sarkoplazmy.
  Zmniejsza się jednak względna gęstość mitochondriów w hipertroficznych
  włóknach, co raczej nie wynika ze spadku ogólnej ich liczby, a ze wzrostu
  wielkości włókna mięśniowego. Rozpatrując wpływ średnicy włókien mięśniowych
  (masy mięśniowej) na siłę skurczu należy zwrócić uwagę na fakt, że
  w mięśniach pierzastych i półpierzastych (w których włókna mięśniowe są
  ułożone skośnie do osi, w jakiej skraca się mięsień) ze wzrostem średnicy włókien
  mięśniowych wiąże się zmiana kąta, pod jakim dochodzą one do ścięgna. Szacuje
  się, że zmiana tego kąta o 1° powoduje zmianę siły skurczu działającej na ścięgno
  o około 6%. Z tego powodu oprócz wzrostu anatomicznego pola przekroju
  poprzecznego określa się tzw. fizjologiczne pole przekroju poprzecznego, uwzględniające
  ułożenie włókien mięśniowych.

  Odporność na zmęczenie
  Trening siły mięśniowej prowadzi też do wzrostu odporności na zmęczenie
  w czasie wykonywanych ruchów. Wiąże się to ze wzrostem siły skurczu,
  w wyniku czego te same zadania motoryczne wymagają angażowania mniejszej
  liczby jednostek ruchowych. Ponieważ niskoprogowe jednostki ruchowe są
  najodporniejsze na zmęczenie, wykonywane przy ich udziale zadanie motoryczne
  jest mniej męczące. Dodatkowo, przy skurczu mniejszej liczby jednostek
  ruchowych, krążenie mięśniowe odbywa się sprawniej niż w skurczach wykonywanych
  z maksymalną siłą.
  Kapilaryzacja tkanki mięśniowej
  W wyniku treningu siły rozbudowuje się także unaczynienie kapilarne mięśnia.
  Rozbudowa sieci kapilarnej występuje nawet przy zwiększeniu średnicy włókien
  mięśniowych (u podnoszących ciężary uczestników olimpiady obserwowano
  większą gęstość kapilar w mięśniach niż u osób nietrenujących). Sądzi się, że
  zwiększona gęstość kapilar i ich bardziej kręty przebieg ma znaczenie w procesie
  usuwania z mięśni kwasu mlekowego, tworzonego podczas przemian beztlenowych.
  Choć mechanizm wzrostu kapilaryzacji mięśni nie jest w pełni
  wyjaśniony, to przypisuje się w tym względzie dużą rolę występującej podczas
  skurczów izometrycznych hipoksji, indukowanej uciskiem napinających się
  mięśni na naczynia krwionośne. Zmniejszenie przepływu krwi, tzn. dopływu
  krwi tętniczej i odpływu krwi żylnej, prowadzi do chwilowego niedokrwienia
  i tym samym do niedotlenienia z jednej strony, a z drugiej do zwiększonej
  akumulacji mleczanu jako końcowego produktu przemian beztlenowych. Poszerzona
  powierzchnia kapilarna mięśni ułatwia nie tylko wymianę gazową
  pomiędzy krwią a mięśniem, ale i szybsze usuwanie mleczanu.
  Zmiany czasu skurczu mięśni
  W niektórych badaniach wykonywanych na zwierzętach obserwowano, że
  trening siły mięśniowej wywołuje także zmiany czasu skurczu i czasu połowicznej
  relaksacji. Oba te czasy ulegają niewielkiemu skróceniu, czyli skurcz włókien
  mięśniowych staje się szybszy. Te zmiany obu czasów dotyczyły zarówno
  włókien szybko, jak i wolno kurczących się.

  Wzrost potencjału beztlenowego
  Trening siły mięśniowej zwiększa potencjał beztlenowy włókien szybko kurczących
  się. Świadczy o tym wzrost aktywności enzymów przemiany fosfagenowej,
  tzn. wzrost aktywności kinazy fosfokreatynowej i miokinazy oraz
  kluczowych enzymów przemian glikolitycznych, czyli fosforylazy i fosfofruktokinazy.
  Szybkość reakcji glikolitycznych w spoczynku wynosi zaledwie 0,001
  szybkości maksymalnej. Efektywność glikolizy anaerobowej, w aspekcie syntezy
  ATP, zwiększa się pod wpływem treningu poprzez wzrost szybkości reakcji.
  Natomiast zaobserwowano, że w wyniku treningu siłowego ulega zmniejszeniu
  poziom mioglobiny we włóknach mięśniowych. Zmniejszenie zawartości mioglobiny
  można powiązać ze spadkiem zdolności ekstrakcji tlenu. Nie zaobserwowano
  istotnego wpływu omawianego treningu na stężenie ATP lub fosfokreatyny.
  Porównanie efektów treningu izometrycznego
  z izotonicznym
  Bardzo interesujące obserwacje dotyczą porównania wpływu treningu, w którym
  dominują skurcze izometryczne, z treningiem ze znaczną liczbą skurczów
  izotonicznych (dynamicznym). Trening izometryczny jest bardziej efektywny
  w odniesieniu do przyrostu siły mięśni (także większy przyrost masy mięśni
  i średnicy włókien mięśniowych). Natomiast trening izotoniczny, który powodował
  mniejszy wzrost siły mięśni, prowadził do wzrostu prędkości skracania się
  tych mięśni, a także do skrócenia czasu skurczu. Takiego wzrostu prędkości
  skracania się mięśni trening izometryczny nie wywoływał. Sądzi się, że w izotonicznych
  skurczach rekrutowana jest mniejsza liczba jednostek ruchowych,
  a więc ten rodzaj treningu nie obejmuje jednostek ruchowych o wysokim progu
  pobudliwości. Włókna mięśniowe tych jednostek są bardziej podatne na
  hipertrofię w wyniku treningu niż jednostek o niskim progu pobudliwości.
  Zbliżone wyniki można uzyskać stosując ćwiczenia ekscentryczne (w których
  aktywny mięsień jest rozciągany) i koncentryczne (w których kurczący się mięsień
  skraca się, pokonując pewien opór). Ekscentryczne ćwiczenia powodują większą
  hipertrofię mięśnia niż stosowanie wyłącznie ćwiczeń koncentrycznych. Również
  większy wzrost siły skurczu mięśni uzyskuje się prowadząc trening z elementami
  skurczów ekscentrycznych i koncentrycznych niż wyłącznie zawierający skurcze
  koncentryczne. Ekscentryczne ćwiczenia powodują wzrost średnicy włókienmięśniowych szybko kurczących się, podczas gdy w wyniku treningu z elementamiskurczów ekscentrycznych i koncentrycznych obserwuje się także wzrostśrednicy włókien wolno kurczących się. Sądzi się, że większe siły, jakie rozwijamięsień podczas skurczów ekscentrycznych, stanowią silniejszy bodziec wpływającyna zwiększenie średnicy włókna mięśniowego.Trening mieszanyZarówno trening wytrzymałości, jak też i trening siły mięśniowej mogą dawaćdość zróżnicowane efekty, w zależności od doboru zastosowanych ćwiczeń,proporcjonalnego udziału różnego typu skurczów, czasu trwania, liczby powtórzeń.Trening mieszany, zawierający składowe treningu wytrzymałościi treningu siły mięśniowej, wywołuje skutki, które są inne niż w przypadkustosowania treningu jednego rodzaju. Mechanizmy adaptacyjne zależą raczej odwypadkowego wpływu ćwiczeń (w tym przypadku od sumy bodźców, jakiestanowić mogą oba rodzaje treningu, a nie każdego z nich z osobna). Nie możnazatem prowadzić równolegle treningu wytrzymałości i siły mięśniowej, licząc nauzyskanie wysokiej odporności na zmęczenie i jednocześnie bardzo znacznegoprzyrostu masy i siły mięśniowej.
  • 4

  Doradca KFD

  Doradca KFD
  • KFD pro

  Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
  Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:
  Ocena planu treningowego. , Trening na ręce , Łączenie odżywek | jakie odżywki można łączyć podczas treningu na masę , Plan treningowy z hantlami , Początki bywają trudne... | O diecie, wadze, treningu ...

  #2
  Aggressor

  Aggressor

   Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem

  • Aktywny użytkownik
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 15119 postów
 • Wiek: 38
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:Siemianowice
  • Staż [mies.]: 11lat
  Narazie przelecialem pobieżnie i musze przyznac że dobry art, napewno przeczytam i przeanalizuje go całego jak bede mial tylko wiecej czasu.

  Najek - przydałoby sie cos podobnego odnosnie układu nerwowego - bo strasznie malo ludzi zdaje sobie sprawe ze jest on nadrzedny i w sumie wazniejszy, dzieki temu moznaby bardziej zrozumiec mechanizm przetrenowania.
  • 0

  #3
  kacza17

  kacza17

  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 801 postów
 • Wiek: 33
  • Płeć:Kobieta
  • Miasto:Zabrze
  ciekawy artykuł!
  • 0

  #4
  kistos

  kistos

   Puszek

  • KFD pro
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5164 postów
 • Wiek: 27
  • Płeć:Mężczyzna
  • Miasto:Malbork
  • Staż [mies.]: 120
  Super art, przeczytałem dokładnie dwa razy, muszę przyznać że można się sporo dowiedzieć.
  • 0
  0 użytkowników czyta ten temat

  0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników

   Zamknij okienko