Skocz do zawartości


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Ranofren (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Spec
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Ranofren

Skład: Olanzapinum
Postać farmaceutyczna: tabletki
Dawka: 5 mg
Wielkość opakowania: 28 tabl. 56 tabl.
Podmiot odpowiedzialny: Laboratorios Adamed Sp. z o.o.
Wytwórca: AdPharma Sp. z o.o. Laboratorios Adamed Sp. z o.o.
Kraj wytwórcy (kod kraju): PL, PLDziałanie
Lek przeciwpsychotyczny, przeciwmaniakalny oraz stabilizujący nastrój - selektywny antagonista monoaminergiczny o dużym powinowactwie do następujących receptorów: serotoninowych 5-HT2A/2C, 5-HT3, 5-HT6, dopaminowych D1-5, cholinergicznych muskarynowych M1-5, histaminowych H1 oraz receptorów α1-adrenergicznych. Olanzapina selektywnie wpływa na układ mezolimbiczny bez wyraźnego wpływu na układ pozapiramidowy. Po podaniu doustnym lek dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 5-8 h. Pokarm nie ma wpływu na biodostępność leku. Wiąże się z białkami osocza w 93%. Olanzapina jest metabolizowana w drodze sprzęgania i oksydacji, a głównym metabolitem jest 10-N-glukuronid, który nie przenika przez barierę krew-mózg. Główna aktywność farmakologiczna zależy od niezmetabolizowanej olanzapiny. Stężenie we krwi, okres półtrwania i klirens olanzapiny może zmieniać się w zależności od palenia tytoniu, płci i wieku - u kobiet T0,5 wynosi 36,7 h, u mężczyzn 32,3 h, u pacjentów niepalących 38,6 h, u palących 30,4 h. Lek jest wydalany głównie w postaci metabolitów - z moczem (57%) i z kałem.

Wskazania
Leczenie schizofrenii u pacjentów, u których stwierdzono dobrą odpowiedź na leczenie w początkowej fazie terapii. Leczenie średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. U pacjentów, u których w terapii epizodu manii uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie olanzapiną, lek wskazany jest w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na olanzapinę lub pozostałe składniki preparatu. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia jaskry z wąskim kątem przesączania.

Środki ostrożności
Ze względu na ryzyko wystąpienia hiperglikemii, cukrzycy lub nasilenia objawów cukrzycy, zaleca się monitorowanie stanu klinicznego chorych na cukrzycę lub u których występują czynniki rozwoju cukrzycy. Olanzapina nie jest wskazana w leczeniu pacjentów z objawami psychozy i (lub) zaburzeniami zachowania spowodowanymi otępieniem - nie jest zalecana w tej grupie pacjentów z powodu zwiększonej śmiertelności oraz ryzyka występowania niepożądanych zdarzeń naczyniowo-mózgowych. W przypadku wystąpienia objawów podmiotowych i przedmiotowych wskazujących na złośliwy zespół neuroleptyczny lub wysokiej gorączki o niewyjaśnionej przyczynie, bez innych klinicznych objawów zespołu neuroleptycznego, należy odstawić wszystkie leku przeciwpsychotyczne, również olanzapinę. W przypadku stwierdzenia przedmiotowych i podmiotowych objawów późnych dyskinez należy rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie leku. Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z czynnikami ryzyka zakrzepu z zatorami w układzie żylnym. Ostrożnie stosować u pacjentów z napadami drgawkowymi w wywiadzie lub poddanych czynnikom obniżającym próg drgawkowy, przerostem gruczołu krokowego, niedrożnością porażenną jelit i podobnymi schorzeniami, ze zwiększoną aktywnością aminotransferaz, objawami niewydolności wątroby, ze stwierdzoną ograniczoną czynnościową rezerwą wątrobową i u pacjentów leczonych lekami potencjalnie uszkadzającymi wątrobę (w przypadku stwierdzenia zapalenia wątroby należy przerwać stosowanie olanzapiny), w podeszłym wieku, z małą liczbą leukocytów lub granulocytów obojętnochłonnych, polekowym zahamowaniem czynności i (lub) toksycznym uszkodzeniem szpiku, zahamowaniem czynności szpiku spowodowanym chorobami współistniejącymi, radioterapią, chemioterapią, a także u pacjentów z hipereozynofilią lub chorobą mieloproliferacyjną. Nie zaleca się stosowania olanzapiny w leczeniu psychozy wywołanej przyjmowaniem agonistów dopaminy u pacjentów z chorobą Parkinsona. Należy zachować ostrożność, podając olanzapinę jednocześnie z innymi lekami wydłużającymi odstęp QT, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, zastoinową niewydolnością serca, przerostem mięśnia sercowego, hipokaliemią lub hipomagnezemią. Brak badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku dzieci. Ze względu na zawartość laktozy preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja
W ciąży stosować jedynie w przypadkach, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Pacjentki nie powinny karmić piersią podczas stosowania olanzapiny.

Działania niepożądane
Bardzo często (≥1/10): zwiększenie masy ciała, senność; zwiększone stężenie prolaktyny we krwi, któremu rzadko towarzyszą objawy kliniczne (np. ginekomastia, mlekotok i powiększenie sutków). Często (≥1/100, 1/10): eozynofilia; zwiększenie apetytu, zwiększone stężenie glukozy, zwiększone stężenie triglicerydów; zawroty głowy, akatyzja, parkinsonizm, dyskinezy; niedociśnienie ortostatyczne; łagodne, przemijające działanie przeciwcholinergiczne (w tym zaparcia i suchość błony śluzowej jamy ustnej); przejściowe, bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwłaszcza w początkowej fazie leczenia; astenia, obrzęki. Niezbyt często (≥1/1000, <1/100): bradykardia, omdlenia, wydłużenie odstępu QT; nadwrażliwość na światło; zwiększona aktywność fosfokinazy kreatyninowej. Rzadko (≥1/10 000, <1/1000): leukopenia; napady drgawek; wysypka. Bardzo rzadko (< 1/10 000): trombocytopenia, neutropenia; hiperglikemia, cukrzyca lub nasilenie objawów cukrzycy z występującą sporadycznie kwasicą ketonową lub śpiączką (część przypadków zakończyła się zgonem), hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, hipotermia; reakcje nadwrażliwości; częstoskurcz komorowy lub migotanie komór i nagły zgon; zakrzep z zatorami (w tym zator tętnicy płucnej i zakrzepica żył głębokich); zapalenie trzustki; zapalenie wątroby (w tym wątrobowokomórkowe i cholestatyczne uszkodzenie wątroby i mieszana postać uszkodzenia wątroby); niemożność oddawania moczu, priapizm, rabdomioliza; zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, zwiększenie stężenia bilirubiny; przypadki złośliwego zespołu neuroleptycznego. Podczas badań klinicznych obejmujących pacjentów z objawami psychozy i (lub) zaburzeniami zachowania spowodowanymi otępieniem, leczeniu olanzapiną towarzyszyła zwiększona częstość zgonów oraz występowanie niepożądanych zdarzeń naczyniowo-mózgowych w porównaniu z placebo. Bardzo rzadko w przypadku nagłego przerwania stosowania leku zgłaszano wystąpienie objawów odstawiennych, takich jak bezsenność, drżenie, lęk, pocenie się, nudności lub wymioty.

Interakcje
Olanzapinę należy ostrożnie stosować w skojarzeniu z innymi lekami działającymi hamująco na o.u.n. Metabolizm olanzapiny może być indukowany przez palenie tytoniu i karbamazepinę - zalecane jest monitorowanie stanu pacjenta oraz rozważenie zwiększenia dawki olanzapiny. Stwierdzono znaczące hamowanie metabolizmu olanzapiny przez fluwoksaminę - w przypadku równoczesnego stosowania fluwoksaminy lub innego inhibitora cytochromu CYP1A2, np. cyprofloksacyny oraz olanzapiny należy rozważyć zmniejszenie dawki olanzapiny. Węgiel aktywowany zmniejsza biodostępność olanzapiny i powinien być podawany co najmniej 2 h przed olanzapiną lub 2 h po niej. Olanzapina może działać antagonistycznie w stosunku do bezpośrednich i pośrednich agonistów dopaminy. Fluoksetyna, cymetydyna oraz pojedyncze dawki preparatów glinowo-magnezowych zobojętniających kwas solny nie miały znaczącego wpływu na farmakokinetykę olanzapiny po podaniu doustnym. Olanzapina nie hamuje metabolizmu trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, warfaryny, teofiliny i diazepamu. Nie stwierdzono interakcji olanzapiny podawanej jednocześnie z litem, biperydenem i walproinianem.

Dawkowanie
Doustnie. Schizofrenia: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Epizody manii: dawka początkowa wynosi 15 mg na dobę podawana jako dawka pojedyncza w monoterapii lub 10 mg na dobę w terapii skojarzonej. Zapobieganie nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę; u pacjentów otrzymujących olanzapinę w leczeniu epizodu manii, aby zapobiec nawrotom, należy kontynuować leczenie tą samą dawką. W przypadku wystąpienia nowego epizodu manii, epizodu mieszanego lub epizodu depresji, należy kontynuować leczenie olanzapiną (w razie potrzeby optymalizując jej dawkę) i jeżeli istnieją wskazania kliniczne - zastosować dodatkowe leczenie objawów afektywnych. Podczas leczenia schizofrenii, epizodów manii i w celu zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej, dawka dobowa może być ustalana w zależności od stanu klinicznego pacjenta w zakresie 5-20 mg na dobę. Zwiększenie dawki ponad rekomendowaną dawkę początkową jest zalecane tylko po ponownej ocenie stanu klinicznego i powinno być dokonywane nie częściej niż co 24 h.
U pacjentów w podeszłym wieku mniejsza dawka początkowa (5 mg na dobę) nie jest rutynowo zalecana, jednak powinna być rozważona u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, o ile przemawiają za tym czynniki kliniczne. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej - 5 mg na dobę. U pacjentów, u których występuje więcej niż jeden czynnik, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu olanzapiny (podeszły wiek, płeć żeńska, niepalenie papierosów) należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej i należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki.
Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Uwagi
W przypadku odstawiania leku, należy rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki. W trakcie leczenia preparatem należy zachować szczególną ostrożność podczas obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników


Najważniejsze działy: Kulturystyka | Dieta | Przepisy | Trening | Doping | Fitness | MMA
 Zamknij okienko