Skocz do zawartości

Zdjęcie

CZYNNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGO W PROCESIE TRENINGU

- - - - -

 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

#1
naja

naja

  NAJA KFD

 • Aktywny user KFD
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5212 postów
 • Wiek: 37
  • Płeć:Mężczyzna
  CZYNNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGOW PROCESIE TRENINGU
  fan Celichowski, Piotr Krutki
  Realizacja wszystkich ruchów, również wykonywanych podczas treningu fizycznego,
  możliwa jest dzięki czynności układu nerwowego. W następstwie wielokrotnie
  powtarzanych ruchów dochodzi do adaptacji czynności szeregu układów
  (np. układu mięśniowego, oddechowego, krążenia) do charakteru i poziomu
  realizowanej aktywności fizycznej oraz odpowiedniego poziomu przemiany
  materii. Adaptacja ta przejawia się w zmianach strukturalnych i czynnościowych
  trenowanych organów. W odniesieniu do układu nerwowego, którego czynność
  w procesie treningu jest przyczyną pierwotną wspomnianych zmian adaptacyjnych
  innych narządów, właściwie trudno jest mówić o adaptacji przejawiającej
  się zmianą jego struktury, czy też wyraźną zmianą jego czynności. Natomiast
  układ nerwowy ośrodkowy odgrywa zasadniczą rolę w treningu, gdyż poczynając
  od procesów o charakterze decyzyjnym, narodzin woli związanej z podjęciem
  aktywności fizycznej (co wkracza w dziedzinę psychologii), poprzez czynność
  wszystkich ośrodków związanych z realizacją tych zamierzonych ruchów, od
  neuronów kory mózgu, do neuronów motorycznych i receptorów obwodowych,
  układ nerwowy jest zaangażowany w całym procesie związanym z realizacją
  treningu. Oprócz układu mięśniowego, oddziałuje na wiele innych układów
  (krążenia, oddechowy, steruje termoregulacją), biorąc udział w dostosowywaniu
  czynności organizmu do poziomu wysiłku fizycznego. W odniesieniu do układu
  nerwowego można również mówić o wynikającym z procesu treningu poprawieniu
  sprawności jego funkcjonowania i polepszaniu koordynacji czynności
  mięśni, a także o procesach uczenia się pewnego rodzaju ruchów, związanych
  z uprawianiem określonej dyscypliny sportowej.
  Morfologiczne zmiany, jakie mogą być wywołane w obrębie ośrodkowego
  układu nerwowego przez różne rodzaje treningu, nie są w zasadzie znane.
  Natomiast interesująca informacja, jaka została opisana w odniesieniu do
  układu nerwowego obwodowego, dotyczy zmiany strukturalnej płytek ruchowych
  (synaps nerwowo-mięśniowych). W badaniach na zwierzętach stwierdzono,
  że bieganie na bieżni powodowało zwiększenie rozmiaru płytki ruchowej.
  Wyniki porównań efektów biegania o różnej intensywności pozwoliły dodatkowo
  na wyciągnięcie hipotezy, że trening siły oddziałuje na płytki ruchowe
  w większym stopniu niż trening wytrzymałości. Można przypuszczać, że również
  w obrębie ośrodkowego układu nerwowego dochodzi do zmian czynnościowych
  i morfologicznych synaps pomiędzy komórkami w łańcuchu neuronalnym,
  odpowiedzialnym za realizację ruchów. Zmiany czynności synaps są jednym
  z możliwych mechanizmów procesu uczenia się.
  Wpływ układu nerwowego na siłę skurczu mięśnia
  Układ nerwowy ośrodkowy odgrywa znaczną rolę w procesie zwiększania siły
  skurczu mięśni, zwłaszcza w początkowym okresie treningu siły mięśniowej
  (pierwsze tygodnie). Ocenia się, że bardzo niewielki wzrost masy mięśniowej na
  początku treningu (wynikający z niewielkiego początkowo wzrostu średnicy
  włókien mięśniowych) jest zbyt mały, by mógł być przyczyną występującego
  równolegle wzrostu siły skurczu mięśni. Dlatego sądzi się, że przyczyny
  zwiększania tej siły wynikają ze zmian czynności układu nerwowego. Wzrost siły
  skurczu może się wiązać z silniejszym pobudzaniem tkanki mięśniowej do
  skurczu przez motoneurony. Ma to wpływ na sterowanie czynnością najmniejszych
  elementów biorących udział w ruchu, czyli jednostek ruchowych. Jednostkę
  ruchową stanowi kompleks składający się z jednego neuronu ruchowego
  (motoneuronu) i zespołu włókien mięśniowych unerwianych wyłącznie przez ten
  neuron. Możliwe są dwa mechanizmy biorące udział we wspomnianym procesie
  wzrostu siły pod wpływem treningu. Pierwszy mechanizm może polegać na
  zwiększaniu liczby jednostek ruchowych, rekrutowanych (czyli włączanych do
  skurczu) podczas maksymalnego dowolnego (zależnego od woli) wysiłku. Drugi
  może wynikać ze wzrostu częstotliwości potencjałów czynnościowych generowanych
  przez czynne motoneurony, co pozwala na osiągnięcie silniejszego skurczu
  (oba te mechanizmy związane ze sterowaniem siłą skurczu omawiane są
  szczegółowo w rozdziale dotyczącym układu mięśniowego). Ocenia się, że osoby
  niewytrenowane nie są zdolne w czasie maksymalnego dowolnego skurczu
  pobudzić do czynności jednocześnie wszystkich swoich jednostek ruchowych
  w mięśniach. W dodatku te jednostki nie są czynne z najwyższą możliwą do
  osiągnięcia siłą skurczu (czyli skurczu tężcowego zupełnego).
  Podsumowując, w początkowym okresie treningu, dzięki nasileniu pobudzeń
  dochodzących do włókien mięśniowych z motoneuronów, zwiększa się
  możliwość wykorzystania potencjalnie możliwej do osiągnięcia siły skurczu
  mięśnia. Natomiast po tym początkowym czasie, w miarę rozwoju zmian
  adaptacyjnych w tkance mięśniowej, zaczynają one odgrywać coraz większą rolę
  w zwiększaniu siły skurczu. W przypadku treningu siły mięśniowej (czyli
  mającego na celu uzyskanie wzrostu siły skurczu), który doprowadza do wzrostu
  masy mięśniowej, na siłę skurczu wpływa przede wszystkim wzrost liczby białek
  kurczliwych w mięśniach, powiązany ze wzrostem masy mięśniowej (patrz
  rozdział dotyczący wpływu treningu na tkankę mięśniową).
  Niektóre obserwacje wskazują, że proces treningu siły może także stymulować
  zmianę porządku rekrutacji, umożliwiającą włączanie do skurczu najsilniejszych
  jednostek ruchowych już na samym początku skurczu. U osób niewytrenowanych
  najsilniejsze jednostki ruchowe są włączane do ruchu dopiero
  wtedy, gdy jego siła osiąga odpowiednio wysoki poziom. Obserwowano również,
  że u wysokiej klasy zawodników sportów wytrzymałościowych (pływanie
  długodystansowe), wymagających wysokiej siły (podnoszenie ciężarów) i u pianistów
  motoneurony unerwiające włókna mięśniowe generują różne częstotliwości
  wyładowań, zwłaszcza na początku i końcu okresu aktywności. Na tej
  podstawie można sądzić, że proces treningu, zarówno wytrzymałości, jak też siły,
  może powodować zmiany częstotliwości wyładowań. Jednak szczupłość informacji
  utrudnia sformułowanie uogólnień. Należy się spodziewać, że zmiany te
  odpowiadają zmianom czasu skurczu włókien mięśniowych jednostek ruchowych,
  jakie zachodzą w wyniku treningu w tkance mięśniowej (patrz rozdział
  dotyczący wpływu treningu na tkankę mięśniową).
  Trening układu nerwowego
  Na przebieg skurczów, w tym na ich siłę, wpływa sprawność działania układu
  nerwowego. Trening powoduje zmiany adaptacyjne nie tylko w obrębie układu
  mięśniowego, oddechowego i krążenia, ale również poprawę sprawności działania
  układu nerwowego w odniesieniu do realizowanej aktywności. Wpływ
  usprawnienia czynności układu nerwowego na wzrost siły skurczu mięśni można
  zaobserwować prowadząc kuriozalny trening, polegający na wyobrażaniu sobie
  pewnego, niewykonywanego uprzednio ruchu. Po pewnym czasie takiego
  treningu (w którym bierze udział wyłącznie układ nerwowy) obserwuje się wzrost
  siły skurczu, choć jest to wzrost siły skurczu mniejszy niż u osób, które taki ruch
  rzeczywiście wykonywały. Na rolę układu nerwowego w procesie treningu
  wskazują także obserwacje wyników ćwiczeń wykonywanych przy użyciu jednej
  tylko kończyny: po pewnym czasie prowadzenia takich ćwiczeń można zaobserwować
  wzrost siły skurczu nie tylko w trenowanej kończynie, ale także w tej
  kończynie, która nie była ćwiczona.

  Rola receptorów
  Szybkość, sprawność i precyzja wykonywanych ruchów zależą w dużym stopniu
  od prawidłowej czynności receptorów, które pozwalają na odczuwanie siły
  skurczów oraz przebiegu ruchów. Obserwacje zwierząt, u których doświadczalnie
  przeprowadzono deaferentację kończyn (czyli pozbawienie ich czucia przez
  uszkodzenie włókien czuciowych), oraz pacjentów, u których urazy spowodowały
  podobne, trwałe uszkodzenia czucia, wskazały na znaczenie informacji
  przekazywanych z obwodu dla precyzji wykonywanych ruchów. Ograniczenie
  czucia dotyczy czynności receptorów mięśniowych (zwłaszcza wrzecion mięśniowych
  i narządów ścięgnistych), stawowych i skórnych. Po deaferentacji
  mięśnie pozostają unerwione ruchowo, dlatego istnieje możliwość wykonywania
  ruchów pozbawionymi czucia kończynami. Jednak znacznemu ograniczeniu
  ulegają takie cechy ruchów, jak szybkość powtarzania, precyzja, ocena pozycji
  kończyn.
  Obserwacje pacjentów, u których występują zaburzenia czynności narządu
  przedsionkowego - a w rezultacie zaburzenia równowagi, wskazują na zasadnicze
  znaczenie tego receptora w realizacji bardzo wielu aktów motorycznych.
  Szczególnie dotyczy to takich dyscyplin, w których dochodzi do szybkich zmian
  położenia ciała w przestrzeni (np. gimnastyka artystyczna, ćwiczenia na
  równoważni, gry zespołowe, skoki do wody, nurkowanie). Te obserwacje
  wskazują, że informacje pochodzące z receptorów mają ogromne znaczenie dla
  realizacji wszystkich zadań ruchowych, a szczególnie tych wymagających
  precyzji. Znaczenie wzroku i słuchu w odniesieniu do uprawiania wielu dyscyplin
  sportowych jest oczywiste.
  Receptory w czasie wykonywania ruchów dostarczają różnych rodzajów
  czucia, które staje się integralną składową zjawiska, jakim jest ruch. Omawiając
  znaczenie receptorów należy podkreślić, że nie tylko wybór i poziom aktywności
  mięśni niezbędnych do wykonania ruchu, ale także wrażenia, jakich doznaje się
  w czasie realizacji złożonych zadań motorycznych, są elementami, które
  podlegają procesowi zapamiętywania. W ten sposób nowe, nieznane wrażenia
  (np. związane z wprowadzeniem nowego elementu do warunków, w jakich
  odbywa się trening) mogą zaburzać realizację wykonywanego, wyuczonego
  zadania motorycznego.
  Zmęczenie
  Zmęczenie jest stanem rozwijającym się podczas wykonywania pracy fizycznej
  (ale także umysłowej). W odniesieniu do aktywności fizycznej charakteryzuje się
  zmniejszaniem się zdolności rozwijania siły skurczu. Zmęczenie jest stanem,
  który dotyczy nie tylko mięśni (tzw. zmęczenie obwodowe), lecz również wielu
  struktur ośrodkowego układu nerwowego (zmęczenie ośrodkowe). Należy
  podkreślić, że zmęczenie obwodowe zawsze występuje łącznie ze zmęczeniem
  ośrodkowym.
  Zmęczenie ośrodkowe przejawia się jako zmniejszenie wpływów zstępujących
  z nadrdzeniowych ośrodków na neurony rdzenia kręgowego oraz jako
  spadek aktywności obserwowany w odniesieniu do liczby czynnych motoneuronów
  (jednostek ruchowych) i częstotliwości generowanych przez nie wyładowań.
  Ocenia się, że u osobników wytrenowanych i cechujących się dobrą motywacją
  do wykonywania zadania motorycznego z maksymalną siłą ograniczenie
  wpływów nadrdzeniowych wynikające ze zmęczenia jest mniejsze niż u osobników
  niewytrenowanych. Spadek częstotliwości wyładowań motoneuronów,
  który bezpośrednio skutkuje zmniejszeniem siły skurczu, wynikać może z wielu
  przyczyn. Po pierwsze, jest to niewątpliwie skutek ograniczenia wspomnianych
  pobudzających wpływów nadrdzeniowych. Po drugie, istotny wpływ mają
  również informacje pochodzące z obwodu, od receptorów. Sądzi się, że
  w początkowym okresie rozwoju zmęczenia spada wielkość wpływów pobudzających
  włókien typu Ia i II z wrzecion mięśniowych (patrz rozdział: Struktura
  i czynność tkanki mięśniowej), a możliwy jest wzrost wpływów hamujących
  z innych receptorów mięśniowych na motoneurony. Zwłaszcza w późniejszym
  okresie, gdy w mięśniu pojawiają się produkty przemiany materii, możliwe są
  wpływy wolnoprzewodzących włókien czuciowych typu III i IV, które mogą
  polisynaptycznie oddziaływać hamująco na czynność motoneuronów. Być może
  także wewnętrzne cechy samych motoneuronów mają również znaczenie w procesie
  ograniczania częstotliwości ich wyładowań. W odniesieniu do motoneuronów
  wysokoprogowych jednostek ruchowych (unerwiających szybko kurczące
  się włókna mięśniowe) obserwowano spadek częstotliwości ich wyładowań
  w czasie, gdy były one pobudzane bodźcem o stałym natężeniu. Taki proces
  określono jako adaptację motoneuronów szybko kurczących się jednostek
  ruchowych do stałego pobudzania i sądzi się, że w warunkach naturalnych,
  w czasie długich skurczów podobny proces może mieć miejsce. Adaptacja
  motoneuronu może również być rozpatrywana jako proces, który uniemożliwia
  rozwój bardzo silnego zmęczenia obwodowego i powoduje ekonomiczne
  wykorzystanie możliwości włókien mięśniowych.
  Układ nerwowy ośrodkowy nie tylko jest strukturą, w której zachodzi
  rozwój zmęczenia, ale strategia jego czynności w pewien sposób przeciwdziała
  rozwojowi tego zjawiska. W czasie trwającej długo aktywności mięśnia czworogłowego
  uda obserwowano, że główny ciężar aktywności przenosił się z jednej
  jego głowy na inną. Sądzi się, że w ten sposób układ nerwowy, wykorzystując
  naprzemienną pracę kilku synergistycznych mięśni, może opóźniać rozwój
  zmęczenia. Przypuszcza się, że zbliżony mechanizm funkcjonuje także w pojedynczym
  mięśniu. Stwierdzono, że podczas długiego okresu aktywności jednostki
  ruchowe występujące w obrębie jednego mięśnia pracują w sposób naprzemienny.
  Niektóre z nich po pewnym czasie aktywności wyłączają się ze skurczu,
  podczas gdy inne rozpoczynają swoją aktywność. Tego typu mechanizmy
  związane z regulacją czynności grup mięśniowych lub jednostek ruchowych są
  możliwe w czasie skurczów submaksymalnych. Warto zaznaczyć, że w badaniach
  takich skurczów można zaobserwować również inne procesy sterowania
  ruchami. W skurczach submaksymalnych, w miarę rozwoju zmęczenia obwodowego,
  w celu podtrzymania żądanego poziomu siły, układ nerwowy
  ośrodkowy sterujący ruchem powoduje włączanie się do ruchu coraz większej
  liczby jednostek ruchowych, których motoneurony generują coraz większą
  częstotliwość wyładowań. Z tego powodu można zaobserwować wzrost aktywności
  jednostek w elektromiogramie, czyli zapisie potencjałów czynnościowych
  jednostek ruchowych, wykonywanym w czasie skurczu mięśnia .
  Pod wpływem zmęczenia ulega rozkojarzeniu sprawność działania układu
  nerwowego. Spada precyzja ruchów, gdyż pogorszeniu ulega koordynacja
  czynności różnych mięśni, natomiast wzrasta amplituda drżenia mięśniowego.
  Ponadto ograniczeniu ulega zdolność koncentracji uwagi, spostrzegawczość itd.
  Przy silnym zmęczeniu rozregulowaniu podlega także czynność układu autonomicznego,
  czego przejawem są rozmaite zaburzenia czynności wegetatywnych.
  Koordynacja czynności mięśni w czasie ruchów
  Koordynacja czynności mięśni zachodzi na poziomie ośrodkowego układu
  nerwowego. U osoby niewytrenowanej badania elektromiograficzne wykazują,
  że podczas realizacji ruchów czynne są nie tylko mięśnie bezpośrednio zaangażowane
  w dany ruch, ale także pewną aktywność można stwierdzić w innych
  mięśniach. Proces treningu prowadzi do ograniczenia aktywności zbędnych
  mięśni, a właściwe mięśnie są czynne na poziomie odpowiadającym realizowanej
  aktywności, co umożliwia sprawniejszą realizację ruchu. Ustala się także
  stosowny wzorzec wykorzystywania różnych grup mięśniowych w różnych
  fazach ruchu. W efekcie ruch realizowany jest przy mniejszych kosztach
  energetycznych, co wiązać należy z oszczędniejszym wykorzystywaniem pracy
  mięśni. Poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej powoduje również wzrost
  szybkości i precyzji wykonywanych ruchów. Polepszenie koordynacji czynności
  różnych, także antagonistycznych grup mięśniowych, może również powodować
  zwiększenie siły maksymalnego dowolnego skurczu. W rezultacie daje to
  wrażenie łatwości i lekkości, z jaką wytrenowani zawodnicy wykonują prezentowane
  ruchy, które uzyskują zarazem harmonijność, elegancję i precyzję.
  Niewątpliwie trening poprawiający koordynację ruchów wiąże się ze zmianami
  czynności sieci neuronalnej i proces ten toczy się na wielu szczeblach ośrodkowego
  układu nerwowego. Obecnie brak jest jeszcze na ten temat szczegółowej
  wiedzy.
  Nauczanie ruchów
  Proces nabywania sprawności ruchowej, jaki występuje w odniesieniu do
  aktywności sportowej, szczególnie w wyniku prowadzonego treningu szybkości,
  zręczności czy precyzji, wiąże się ze szczególną cechą układu nerwowego, jaką
  jest pamięć. Zdolność zapamiętywania i uczenia się należą do cech świadczących
  o plastyczności układu nerwowego. Pamięć, czyli zdolność przechowywania
  informacji, jest funkcją przede wszystkim kory mózgu, ale w procesach uczenia
  się czynności ruchowych ważną rolę odgrywa również móżdżek i jądra podkorowe.
  Pamięć związaną ze zdolnością odtwarzania ruchów określa się jako
  pamięć ruchową. Zapamiętywanie i odtwarzanie z pamięci informacji jest
  podstawą uczenia się, a pamięć ruchowa oczywiście umożliwia proces uczenia się
  ruchów. Pamięć ruchowa, w postaci pamięci wtórnej, może trwać przez całe
  życie. Przykładem może być umiejętność jazdy na rowerze, która nie zanika
  nawet po wielu latach.
  Nauczanie ruchów wiąże się z wieloma procesami zwłaszcza w obrębie
  ośrodkowego układu nerwowego, wynikającymi z praktyki lub doświadczenia.
  Ogólnie, procesy te prowadzą do dość trwałej poprawy zręczności w zakresie
  wykonywania ruchów. Część zmian odnoszących się do poprawy zręczności,
  nabrania wprawy, uzyskiwana jest w wyniku wieloletniego nawet treningu
  (na przykład pisanie ręczne czy na komputerze), ale część można zaobserwować
  jako bardzo szybki postęp w nauczaniu. Prawdopodobnie wiązać to należy ze
  stopniem złożoności nauczanego ruchu oraz z jego powtarzalnością. Łatwiej jest
  uzyskać szybką poprawę szybkości i wprawy w wykonywaniu ruchów prostych.
  Należy jednak pamiętać, że to właśnie trudne zadania motoryczne umożliwiają
  uzyskanie większego postępu w odniesieniu do wprawy, z jaką są wykonywane,
  gdyż trudne zadania początkowo wykonywane są powoli i niewprawnie,
  a trening układu nerwowego w zakresie wykonywania tych zadań jest głównym
  czynnikiem umożliwiającym postęp.
  W odniesieniu do procesu nauczania ruchów duże znaczenie ma możliwość
  przeniesienia wiedzy wynikającej z wcześniejszych doświadczeń i praktyki na
  nowe sytuacje i zadania motoryczne. Stwierdzono, że zawodnicy, którzy
  uprzednio trenowali grę w badminton, czynili większe postępy w procesie
  treningu gry w tenisa, dokonując transferu swoich doświadczeń na nową
  dyscyplinę sportu.
  Kończąc rozważania dotyczące wpływu treningu fizycznego na układ
  nerwowy warto podkreślić, że ruch odgrywa pozytywną rolę w odniesieniu do
  tego układu. Zagadnienia te dotyczą w większym stopniu dziedziny neuropsychologii,
  ale należy podkreślić, że regularny wysiłek fizyczny jest czynnikiem
  antydepresyjnym, prowadzi do poprawy snu, a także przyczynia się do lepszego
  samopoczucia i samooceny
  • 4

  Doradca KFD

  Doradca KFD
  • KFD pro

  Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
  Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:

  #2
  kacza17

  kacza17

  • Użytkownicy
  • PipPipPipPip
  • 801 postów
 • Wiek: 32
  • Płeć:Kobieta
  • Miasto:Zabrze
  dobry artykuł!
  • 0
  0 użytkowników czyta ten temat

  0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników

   Zamknij okienko