Skocz do zawartości


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Beto 50 ZK (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Spec
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Beto 50 ZK

Skład: Metoprololi succinas
Postać farmaceutyczna: tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Dawka: 47,5 mg
Wielkość opakowania: 28 tabl. 60 tabl. w blistrach 60 tabl. w butelce
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH
Wytwórca: LEK S.A. Lek Pharmaceuticals d.d. Salutas Pharma GmbH
Kraj wytwórcy (kod kraju): PL, SLO, DDziałanie
Selektywny lek β1-adrenolityczny. Wykazuje nieznaczne działanie stabilizujące błony komórkowe i nie ma właściwości agonistycznych. Metoprolol zmniejsza lub hamuje pobudzające działanie katecholamin na serce. Zmniejsza wywoływaną przez nagły wyrzut katecholamin tachykardię, zwiększoną pojemność minutową i kurczliwość serca oraz obniża ciśnienie tętnicze krwi. Stężenie we krwi i skuteczność bursztynianu metoprololu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu są bardziej wyrównane w ciągu całej doby niż w przypadku tradycyjnych tabletek. W razie konieczności pacjentom z objawami obturacyjnej choroby płuc metoprolol można podawać w połączeniu z lekami β2-adrenomimetycznymi. W badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z niewydolnością serca w klasie II-IV wg NYHA i frakcją wyrzutową ≤ 40%, którym podawano metoprolol w skojarzeniu ze standardowym leczeniem stosowanym w niewydolności serca, wykazano zmniejszenie umieralności ogólnej. Po podaniu doustnym lek wchłania się całkowicie. Z uwagi na znaczny efekt pierwszego przejścia przez wątrobę biodostępność pojedynczej dawki doustnej wynosi około 50%. Biodostępność tabletek o przedłużonym uwalnianiu jest o 20-30% mniejsza niż tradycyjnych tabletek, co nie ma jednak istotnego znaczenia klinicznego. Lek wiąże się z białkami osocza w 5-10%. Każda tabletka bursztynianu metoprololu o przedłużonym uwalnianiu zawiera peletki o kontrolowanym uwalnianiu pokryte otoczką polimerową, która reguluje szybkość uwalniania metoprololu. Uwalnianie metoprololu następuje w sposób ciągły przez 20 h. Metoprolol jest metabolizowany przez utlenianie w wątrobie (głównie przez enzym CYP2D6). Ponad 95% dawki jest wydalane w moczu; około 5% dawki jest wydalane w postaci nie zmienionej. T0,5 metoprololu wynosi średnio 3,5 h (zakres 1-9 h).

Wskazania
Nadciśnienie tętnicze. Dławica piersiowa. Zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy. Profilaktyka zgonu z przyczyn sercowych i ponownego zawału serca po przebytej ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Kołatanie serca spowodowane czynnościowymi zaburzeniami pracy serca. Profilaktyka migreny. Stabilna objawowa niewydolność serca (klasa II-IV wg NYHA, frakcja wyrzutowa lewej komory <40%), w skojarzeniu z innymi metodami leczenia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na bursztynian metoprololu, inne leki β-adrenolityczne lub pozostałe składniki preparatu. Blok przedsionkowo-komorowy IIst. lub IIIst.. Nieleczona niewydolność serca (obrzęk płuc, zaburzony przepływ krwi lub niedociśnienie) i stałe lub okresowe stosowanie leków zwiększających kurczliwość mięśnia sercowego (agoniści receptorów β-adrenergicznych). Objawowa i klinicznie istotna bradykardia zatokowa (czynność serca <50/min). Zespół chorego węzła zatokowego. Wstrząs kardiogenny. Ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego. Niedociśnienie (ciśnienie skurczowe <90 mm Hg). Kwasica metaboliczna. Ciężka astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO (innych niż inhibitory MAO-B). Metoprololu nie wolno podawać pacjentom z podejrzeniem ostrego zawału mięśnia sercowego i częstością akcji serca <45 uderzeń/min, odstępem PQ >24 s lub ciśnieniem skurczowym <100 mm Hg. Ponadto metoprololu nie wolno stosować u pacjentów z niewydolnością serca i powtarzającym się ciśnieniem skurczowym <100 mm Hg (wskazane jest badanie przed rozpoczęciem leczenia). Przeciwwskazane jest (z wyjątkiem oddziału intensywnej opieki medycznej) jednoczesne podawanie dożylnie antagonistów wapnia, jak werapamil lub diltiazem lub innych leków o działaniu przeciwarytmicznym (jak dyzopiramid).

Środki ostrożności
Leki β-adrenolityczne należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą oskrzelową (w przypadku jednoczesnego stosowania leków β2-adrenomimetycznych, przed rozpoczęciem leczenia metoprololem należy skontrolować dawkę β2-adrenomimetyku i zwiększyć ją w razie konieczności). Ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą, nadczynnością tarczycy, łuszczycą, chorobami naczyń obwodowych, alergią i dławicą Prinzmetala. W przypadku, gdy metoprolol jest stosowany u pacjentów z guzem chromochłonnym, należy wcześniej zastosować lek α-adrenolityczny i kontynuować jego podawanie jednocześnie z metoprololem. Dotychczas nie uzyskano wystarczającego doświadczenia terapeutycznego dotyczącego stosowania metoprololu u pacjentów z niewydolnością serca współistniejącą z: niestabilną niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA), ostrym zawałem mięśnia sercowego lub niestabilną dławicą piersiową w ciągu ostatnich 28 dni, zaburzeniami czynności nerek, zaburzeniami czynności wątroby, wiekiem >80 lat lub <40 lat, istotnymi hemodynamicznie chorobami zastawek, kardiomiopatią przerostową zwężającą, podczas lub po operacji kardiochirurgicznej w ciągu 4 miesięcy przed rozpoczęciem leczenia. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nietolerancją fruktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Doświadczenia ze stosowaniem preparatu u dzieci i młodzieży są ograniczone.

Ciąża i laktacja
Lek można stosować w ciąży jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu. Leki β-adrenolityczne zmniejszają perfuzję łożyska i mogą powodować śmierć płodu oraz przedwczesny poród. Obserwowano opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego płodu po długotrwałym stosowaniu metoprololu u kobiet w ciąży z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym. Leki β-adrenolityczne mogą przedłużać poród oraz wywoływać bradykardię u płodu i noworodka. Istnieją także doniesienia o występowaniu hipoglikemii, niedociśnienia, zwiększonej bilirubinemii oraz utrudnionej odpowiedzi na niedotlenienie tkanek u noworodka. Stosowania metoprololu należy przerwać 48-72 h przed planowanym porodem; jeśli nie jest to możliwe noworodka należy obserwować przez 48-72 h po urodzeniu pod kątem objawów podmiotowych i przedmiotowych zablokowania receptorów β-adrenergicznych. Ostrożnie stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane
Bardzo często (>1/10): zmęczenie; zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i niedociśnienie ortostatyczne, bardzo rzadko z omdleniem. Często (>1/100, <1/10): ból i zawroty głowy; bradykardia, zaburzenia równowagi (bardzo rzadko połączone z omdleniem), kołatanie serca; zimne dłonie i stopy; duszność wysiłkowa; nudności, bóle brzucha, biegunka, zaparcie. Niezbyt często (>1/1000, <1/100): zwiększenie masy ciała; depresja, osłabienie koncentracji, senność lub bezsenność, koszmary senne; parestezje; przemijające zaostrzenie objawów niewydolności serca, blok przedsionkowo-komorowy Ist., ból przedsercowy; skurcz oskrzeli; wymioty; wysypka skórna, zwiększona potliwość; kurcze mięśni; obrzęk. Rzadko (>1/10 000, <1/1000): zaostrzenie utajonej cukrzycy; nerwowość, napięcie; zaburzenia widzenia, suchość lub podrażnienie oczu, zapalenie spojówek; czynnościowe objawy zaburzeń pracy serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia w sercu; zapalenie błony śluzowej nosa; suchość w jamie ustnej; nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby; wypadanie włosów; impotencja i inne zaburzenia seksualne, choroba Peyroniego. Bardzo rzadko (<1/10 000): małopłytkowość, leukopenia; zaburzenia pamięci, splątanie, omamy, zmiany osobowości; szumy uszne, zaburzenia słuchu; martwica u pacjentów z ciężkimi chorobami naczyń obwodowych występującymi przed leczeniem, pogorszenie chromania przestankowego lub objawu Raynauda; zaburzenia smaku; zapalenie wątroby; reakcje nadwrażliwości na światło, zaostrzenie łuszczycy, wystąpienie łuszczycy, łuszczycopodobne zmiany skórne; bóle stawów, osłabienie mięśni.

Interakcje
Należy zachować szczególną ostrożność, stosując metoprolol jednocześnie z innymi lekami β-adrenolitycznymi (np. w kroplach do oczu) lub inhibitorami MAO-B. W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu z antagonistami wapnia typu werapamil lub diltiazemu, bądź z lekami przeciwarytmicznymi, należy obserwować pacjenta pod kątem wystąpienia ujemnego działania inotropowego lub chronotropowego. Antagonistów wapnia z grupy werapamilu nie należy podawać dożylnie pacjentom przyjmującym leki β-adrenolityczne. Leki przeciwarytmiczne I klasy i leki β-adrenolityczne wykazują addytywne ujemne działanie inotropowe, które może powodować poważne hemodynamiczne działania niepożądane u pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory. Należy również unikać jednoczesnego stosowania tych leków w zespole chorej zatoki i nieprawidłowym przewodzeniu przedsionkowo-komorowym. Jeśli konieczne jest przerwanie leczenia klonidyną stosowaną jednocześnie z metoprololem, lek β-adrenolityczny należy odstawić kilka dni wcześniej. Wziewne leki stosowane do znieczulenia ogólnego mogą nasilać bradykardię wywołaną działaniem β-adrenolityków. Metoprolol może nasilać działanie jednocześnie stosowanych leków hipotensyjnych. W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu, noradrenaliny, adrenaliny lub innych leków sympatykomimetycznych może wystąpić znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu, rezerpiny, α-metylodopy, klonidyny, guanfacyny i glikozydów naparstnicy może wystąpić wyraźne zmniejszenie częstości akcji serca i przewodzenia w sercu. Metoprolol może zaburzać kontrolę glikemii w leczeniu cukrzycy i maskować objawy hipoglikemii. Jednoczesne stosowanie z indometacyną lub innymi inhibitorami syntezy prostaglandyn może zmniejszać działanie hipotensyjne leków β-adrenolitycznych. U pacjentów przyjmujących leki β-adrenolityczne skuteczność adrenaliny w leczeniu reakcji anafilaktycznych może być osłabiona. Substancje indukujące lub hamujące enzymy wątrobowe mogą wpływać na stężenie metoprololu we krwi. Ryfampicyna zmniejsza, a cymetydyna, alkohol, hydralazyna mogą zwiększać stężenie metoprololu we krwi. Substancje o działaniu hamującym na CYP2D6, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (paroksetyna, fluoksetyna i sertralina), difenhydramina, hydroksychlorochina, celekoksyb, terbinafina, neuroleptyki (np. chloropromazyna, triflupromazyna, chloroprotyksen) i prawdopodobnie również propafenon, mogą zwiększać stężenie metoprololu we krwi. Działanie hamujące na enzym CYP2D6 opisywano również w przypadku amiodaronu i chinidyny. Metoprolol może zmniejszać wydalanie innych leków (np. lidokainy).

Dawkowanie
Doustnie. Nadciśnienie tętnicze: u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem - 47,5 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 50 mg winianu metoprololu) raz na dobę; w razie konieczności dawkę można zwiększyć do 95-190 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 100-200 mg winianu metoprololu) na dobę lub dołączyć inny lek hipotensyjny do schematu leczenia. Dławica piersiowa: 95-190 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 100-200 mg winianu metoprololu) raz na dobę; w razie konieczności do schematu leczenia można dołączyć inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej. Zaburzenia rytmu serca: 95-190 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 100-200 mg winianu metoprololu) raz na dobę. Leczenie profilaktyczne po zawale mięśnia sercowego: 190 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 200 mg winianu metoprololu) raz na dobę. Kołatanie serca spowodowane czynnościowymi zaburzeniami serca: 95 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 100 mg winianu metoprololu) raz na dobę; w razie konieczności dawkę można zwiększyć do 190 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 200 mg winianu metoprololu. Profilaktyka migreny: 95-190 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 100-200 mg winianu metoprololu) raz na dobę. Stabilna objawowa niewydolność serca: u pacjentów ze stabilną objawową niewydolnością serca leczoną innymi lekami, dawkę bursztynianu metoprololu ustala się indywidualnie. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z niewydolnością serca w klasie III-IV wg NYHA wynosi 11,88 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 12,5 mg winianu metoprololu) raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia. Dawkę można zwiększyć do 23,75 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 25 mg winianu metoprololu) w 2. tygodniu. Zalecana dawka początkowa u pacjentów z niewydolnością serca w klasie II wg NYHA wynosi 23,75 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 25 mg winianu metoprololu) raz na dobę w ciągu pierwszych 2 tyg. leczenia. Po tym okresie zaleca się podwojenie dawki. Dawkę zwiększa się co drugi tydzień do 190 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 200 mg winianu metoprololu) na dobę lub do maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta. W długotrwałej terapii dawkę docelową należy ustalić na poziomie 190 mg bursztynianu metoprololu (co odpowiada 200 mg winianu metoprololu) na dobę lub na poziomie maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta. Zaleca się, aby lekarz prowadzący posiadał odpowiednią wiedzę na temat leczenia stabilnej objawowej niewydolności serca. Po każdorazowym zwiększeniu dawki należy starannie ocenić stan pacjenta. W przypadku obniżenia ciśnienia tętniczego może być konieczne zmniejszenie dawki innego leku stosowanego jednocześnie. Obniżenie ciśnienia tętniczego nie musi być przeszkodą w długotrwałym stosowaniu metoprololu, należy jednak zmniejszyć dawkę do czasu ustabilizowania się stanu pacjenta. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy rozważyć zmniejszenie dawki. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów w podeszłym wieku dawkę leku należy zwiększać ze szczególną ostrożnością.
Preparat przyjmować podczas śniadania. Tabletki należy połykać w całości lub podzielone, nie należy ich jednak żuć ani rozgniatać. Tabletki należy popijać płynem (co najmniej pół szklanki).

Uwagi

Nagłe odstawianie leków β-adrenolitycznych może spowodować zaostrzenie objawów niewydolności serca, zwiększenie ryzyka zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu - lek należy odstawiać stopniowo przez co najmniej 2 tyg., zmniejszając dawkę o połowę aż do uzyskania najmniejszej dawki odpowiadającej połowie tabletki zawierającej 23,75 mg (= 11,875 mg bursztynianu metoprololu, co odpowiada 12,5 mg winianu metoprololu); tę dawkę końcową należy stosować przez co najmniej 4 dni przed całkowitym zakończeniem terapii (w przypadku wystąpienia objawów, dawkę należy zmniejszać jeszcze wolniej). Podczas leczenia metoprololem mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie w stopniu ograniczającym zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, sprawdź ofertę specjalną:
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników


Najważniejsze działy: Kulturystyka | Dieta | Przepisy | Trening | Doping | Fitness | MMA
 Zamknij okienko