Skocz do zawartości


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć

Ankieta: Ocena preparatu - Atrox 20 (0 użytkowników głosowało)

Jak oceniasz?

 1. Polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

 2. Nie polecam (0 głosów [0.00%])

  Procent głosów: 0.00%

Głosuj Goście nie mogą głosować

#1
Leksykon Leków

Leksykon Leków

  :)

 • Spec
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 9417 postów
 • Płeć:Mężczyzna
Nazwa produktu leczniczego: Atrox 20

Skład: Atorvastatinum
Postać farmaceutyczna: tabletki powlekane
Dawka: 20 mg
Wielkość opakowania: 30 tabl.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o.
Wytwórca: Biofarm Sp. z o.o.
Kraj wytwórcy (kod kraju): PL


Działanie
Selektywny, kompetycyjny inhibitor reduktazy HMG-CoA, enzymu odpowiedzialnego za przekształcenie 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A do mewalonianu, prekursora steroli, w tym cholesterolu. Atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu i lipoprotein w osoczu krwi przez hamowanie aktywności reduktazy HMG-CoA i syntezy cholesterolu w wątrobie oraz zwiększa liczbę receptorów wątrobowych dla LDL na powierzchni błony komórkowej hepatocytów, co prowadzi do zwiększenia wychwytu i katabolizmu LDL. Zmniejsza powstawanie LDL i liczbę cząsteczek LDL, wywołuje znaczne i utrzymujące się zwiększenie aktywności receptora LDL oraz korzystnie zmienia jakość krążących cząsteczek LDL. Zmniejsza stężenie cholesterolu LDL u pacjentów z homozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią, którzy nie reagowali z reguły na leki hipolipemizujące. Atorwastatyna zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego (o 30-46%), cholesterolu-LDL (o 41-61%), apolipoproteiny B (o 34-50%) i triglicerydów (o 14-33%) oraz zwiększa stężenie cholesterolu HDL i apolipoproteiny A1. Po podaniu doustnym atorwastatyna wchłania się szybko z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1-2 h. Bezwzględna biodostępność wynosi ok. 12%, a układowa dostępność aktywności hamującej reduktazę HMG-CoA wynosi 30%. Z białkami osocza wiąże się w ponad 98%. Jest metabolizowana w wątrobie przez cytochrom P-450 3A4 do pochodnych orto- i parahydroksylowych i różnych produktów beta-oksydacji. Około 70% działania hamującego na reduktazę HMG-CoA przypisuje się aktywnym metabolitom. Lek wydalany jest głównie z żółcią. Średni T0,5 wynosi ok. 14 h. Okres półtrwania działania hamującego reduktazę HMG-CoA wynosi 20-30 h. Niewydolność nerek nie wpływa na stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów we krwi ani na jej skuteczność. Stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów we krwi jest znacznie zwiększone (Cmax ok. 16 razy i AUC ok. 11 razy) u pacjentów z przewlekłym poalkoholowym uszkodzeniem wątroby (Childs-Pugh B).

Wskazania
Uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów, gdy niefarmakologiczne metody leczenia (dieta, ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) nie są wystarczająco skuteczne u pacjentów z hipercholesterolemią pierwotną (typ IIa wg Fredricksona), z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą typowi IIa lub typowi IIb wg Fredricksona), heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną. Preparat jest również wskazany do stosowania w pacjentów z homozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej, jako leczenie wspomagające inne leczenie hipolipemizujące (takie jak afereza cholesterolu-LDL) lub w przypadkach, w których te metody terapeutyczne nie są dostępne. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego takiego zdarzenia oceniane jest jako duże (jednocześnie należy podjąć działania w celu redukcji innych czynników ryzyka).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Czynna choroba wątroby lub niewyjaśniona, utrzymująca się zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy, przekraczająca 3-krotnie górną granicę normy. Choroby mięśni szkieletowych. Ciąża i okres karmienia piersią. Kobiety w okresie rozrodczym nie stosujące skutecznych metod antykoncepcyjnych.

Środki ostrożności
Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć wtórne przyczyny hipercholesterolemii (np. źle kontrolowana cukrzyca, niedoczynność tarczycy, zespół nerczycowy, dysproteinemia, zmiany polekowe, alkoholizm). Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów spożywających znaczne ilości alkoholu i (lub) z chorobami wątroby w wywiadzie. W przypadku utrzymującego się zwiększenia aktywności aminotransferaz większego niż 3-krotna wartość górnej granicy normy zaleca się zmniejszenie dawki leku lub jego odstawienie. Należy zachować ostrożność u pacjentów predysponowanych do wystąpienia rabdomiolizy: z zaburzeniami czynności nerek, z niedoczynnością tarczycy, z chorobami mięśni lub dziedzicznymi chorobami mięśni w wywiadzie rodzinnym, z uszkodzeniem mięśni związanym z wcześniejszym przyjmowaniem statyn lub fibratów, z chorobami wątroby w wywiadzie i (lub) u pacjentów spożywających duże ilości alkoholu oraz u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 70 lat). W tych grupach pacjentów należy oznaczać aktywność CK przed rozpoczęciem leczenia - jeżeli aktywność CK jest wyższa niż 5-krotność górnej granicy normy nie należy rozpoczynać leczenia. Podawanie leku musi być przerwane, jeśli nastąpi znaczne zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej (>10 razy powyżej górnej granicy normy), a także w przypadku wystąpienia objawów ze strony mięśni i zwiększeniu aktywności CK powyżej 5-krotności górnej granicy normy; jeżeli objawy ze strony mięśni są znacznie nasilone należy rozważyć przerwanie terapii nawet gdy aktywność CK jest niższa niż 5-krotność górnej granicy normy. Doświadczenie dotyczące leczenia dzieci jest ograniczone do małej grupy pacjentów (w wieku 4-17 lat) z ciężkimi dyslipidemiami, takimi jak homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania atorwastatyny u pacjentów w poniżej 18 lat nie zostało zbadane w okresie powyżej 52 tyg., stąd też nie jest znany skutek długoterminowego działania leku na układ sercowo-naczyniowy. Działanie atorwastatyny u dzieci poniżej 10 lat oraz u dziewcząt w okresie przedmiesiączkowym nie zostało do tej pory zbadane. Długoterminowe działanie na rozwój funkcji poznawczych, wzrost i proces dojrzewania nie jest znane. Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja
Podawanie preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Działania niepożądane

Często: ból brzucha, dyspepsja, nudności, wzdęcia, zaparcia, biegunka, reakcje alergiczne (w tym anafilaksja), bezsenność, ból i zawroty głowy, hipestezja, wysypka, świąd, bóle mięśni, bóle stawów, osłabienie, bóle w klatce piersiowej, angina. Niezbyt często: jadłowstręt, zwiększenie masy ciała, wymioty, małopłytkowość, niepamięć, parestezje, zaburzenia pamięci, szumy uszne, łysienie, pokrzywka, kurcze mięsni, miopatia, impotencja, złe samopoczucie. Rzadko: zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie mięśni, rabdomioliza, obrzęki obwodowe. Bardzo rzadko: hipoglikemia, hiperglikemia, anafilaksja, neuropatia obwodowa, utrata słuchu, niewydolność wątroby, obrzęk naczynioruchowy, wysypka pęcherzowa (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka), pęknięcie ścięgna, ginekomastia. W trakcie stosowania atorwastatyny obserwowano zwiększenie stężenia transaminaz w surowicy (zmiany te były zazwyczaj łagodne i przemijające i nie wymagały przerwania terapii). Istotne klinicznie (3 razy powyżej górnej granicy normy) zwiększenie aktywności transaminaz w surowicy wystąpiło u 0,8% pacjentów (było ono zależne od dawki leku i odwracalne u wszystkich pacjentów). Zwiększenie aktywności CK w surowicy (ponad 3 razy powyżej górnej granicy normy) zanotowano u 2,5% pacjentów. Ponad 10-krotne zwiększenie aktywności CK wystąpiło u 0,4% pacjentów.

Interakcje
Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania atorwastatyny z inhibitorami cytochromu P450 3A4 (np.: cyklosporyna, antybiotyki makrolidowe w tym erytromycyna i klarytromycyna, nefazodon, leki przeciwgrzybicze z grupy azoli w tym itrakonazol, inhibitory proteazy wirusa HIV), ze względu na możliwość zwiększenia stężenia atorwastatyny w osoczu. Nie jest znany wpływ induktorów cytochromu P-450 3A4 (np. rifampicyna, fenytoina) na działanie atorwastatyny. Możliwe interakcje z innymi substratami tego izoenzymu, choć nie są znane, należy brać pod uwagę w przypadku stosowania innych leków o wąskim indeksie terapeutycznym, np. leków przeciwarytmicznych klasy III (np. amiodaron). Inhibitory glikoproteiny P (np. cyklosporyna) mogą zwiększać biodostępność atorwastatyny. Podczas jednoczesnego stosowania z fibratami może zwiększać się ryzyko miopatii - należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania (zwłaszcza z gemfibrozilem). Jednoczesne podawanie digoksyny z atorwastatyną w dawce 80 mg raz na dobę zwiększa stężenie digoksyny we krwi o ok. 20% - pacjenci przyjmujący digoksynę powinni być uważnie monitorowani. Jednoczesne stosowanie atorwastatyny i doustnych środków antykoncepcyjnych powoduje zwiększenie stężenia noretysteronu i etynyloestradiolu w osoczu, co należy uwzględnić podczas ustalania dawek doustnych środków antykoncepcyjnych. U pacjentów otrzymujących atorwastatynę jednocześnie z kolestypolem występuje zmniejszenie (o ok. 25%) stężenia atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu, przy czym działanie hipolipemizujące było większe, kiedy leki te podawane były jednocześnie, niż kiedy stosowano je osobno. Leki zobojętniające kwas żołądkowy (zawierające wodorotlenki glinu i magnezu) zmniejszają stężenie atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów we krwi o ok. 35%, jednak nie ma to wpływu na obniżenie stężenia LDL-cholesterolu. Jednoczesne przyjmowanie atorwastatyny i warfaryny powoduje niewielkie skrócenie czasu protrombinowego podczas pierwszych 4 dni przyjmowania obu tych leków, wskaźnik ten powraca do normy w ciągu 15 dni (należy jednak uważnie obserwować pacjentów przyjmujących warfarynę podczas włączania atorwastatyny do ich leczenia). Nie wykazano klinicznie istotnych interakcji atorwastatyny z: fenazonem, cymetydyną, amlodypiną, azytromycyną, lekami przeciwnadciśnieniowymi i hipoglikemizującymi. Nie zaleca się spożywania dużych ilości soku grejpfrutowego podczas terapii atorwastatyną.

Dawkowanie

Doustnie. Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 10 mg raz na dobę. Dawki należy ustalać indywidualnie na podstawie wartości wyjściowych stężenia cholesterolu LDL, celu leczenia i reakcji pacjenta na leczenie. Modyfikacji dawek należy dokonywać w odstępach co najmniej 4 tyg. Maksymalna dawka dobowa wynosi 80 mg. Dawka dobowa powinna być przyjmowana raz dziennie, o dowolnej porze dnia, po posiłku lub na czczo. U pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową lub u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia epizodów niedokrwiennych celem terapii jest uzyskanie stężenia LDL-Ch <2,6 mmol/l (lub 100 mg/dl) i cholesterolu całkowitego jest <5,16 mmol/l (lub 200 mg/dl). Hipercholesterolemia pierwotna i hiperlipidemia mieszana: zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę; dawka dobowa może wynosić 10-80 mg. Skuteczność obserwuje się w ciągu 2 tyg. a maksymalne działanie występuje po 4 tyg. Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę i powinna być dostosowywana w odstępach co najmniej 4 tyg. do dawki 40 mg na dobę; następnie można zwiększyć dawkę do maksymalnej - 80 mg na dobę lub podawać atorwastatynę w dawce 40 mg na dobę jednocześnie z lekiem wiążącym kwasy żółciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna: 10-80 mg na dobę, jednocześnie z innym leczeniem hipolipemizującym lub jeśli leczenie innymi metodami jest niedostępne. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: 10 mg na dobę, konieczne może być stosowanie większych dawek. Stosowanie u dzieci musi być prowadzone przez lekarza specjalistę. Doświadczenie dotyczące leczenia dzieci jest ograniczone do małej grupy pacjentów (w wieku 4-17 lat) z ciężkimi dyslipidemiami, takimi jak homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna. Zalecaną dawką początkową jest 10 mg na dobę, dawka może być zwiększona do 80 mg na dobę w zależności od odpowiedzi i tolerancji leku. Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów nie zostały ocenione. W niewydolności nerek oraz u osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Uwagi
Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia pacjent powinien stosować standardową dietę ubogocholesterolową. Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badania kontrolne czynności wątroby oraz monitorować czynność wątroby w trakcie terapii.
 • 0

Doradca KFD

Doradca KFD
 • KFD pro

Siemka, w tym przypadku, mogę polecić Ci takie produkty (dla ułatwienia przygotowałem boks ze zdjęciami):
Poniżej kilka linków do tematów podobnych do Twojego:0 użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników


Najważniejsze działy: Kulturystyka | Dieta | Przepisy | Trening | Doping | Fitness | MMA
 Zamknij okienko